Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
28 décembre 2009 1 28 /12 /décembre /2009 15:05


PLAN DOMENIU SINAIA CADRU color
carte-postala-vila-smarandescu.jpg
Vedere dinspre Str. Theodor Aman 19 (1 si 2 pe plan)DSC_7598.JPG
Cartea postala este din 1937, fotografia dupà 70 de ani...
IMG_8381.jpgCasa de oaspeti a Vilei Smàràndescu (în sudul parcelei nr. 1 pe planul de situatie).
2009 12 08 0450 SMARANDESCUVedere dinspre Str. Costilei 21-25 (terenul nr. 3 pe planul de situatie)
2009 12 08 0440 SMARANDESCU Vedere dinspre Vest, a Vilei Vânatori (la jonctiunea parcelelor 1 si 2), în decembrie 2009 dupa câteva reparatii la acoperis...
2009 12 08 0445 SMARANDESCU 
2009 12 08 0446 SMARANDESCU     2009 12 08 0447 SMARANDESCU     2009 12 08 0448 SMARANDESCU     2009 12 08 0449 SMARANDESCU     2009 12 09 0512 SMARANDESCUTerenul din Costilei 21-25 (nr. 3 pe planul de situatie); în fundal se zàreste Casa de oaspeti si silueta unor operatii imobiliare, pe terenurile vecine.

______________________________________________________________________
DISPOZITIA N° 845 du 21.08.2007 a PRIMARULUI ORASULUI SINAIA
(extrase)

Privind solutionarea dosarului întocmit în baza Notificariii nr. 536/2001 prin care GHIULAMILA ALEXANDRE... solicita restituirea în natura a unui imobil compus din teren si constructii, situat in Sinaia, str. Theodor Amann, nr. 19, judetul Prahova.

Analizând actele depuse la dosarui intern nr. 6230/2001, aferent notificarii, prin care se constata ca:

Notificatorui are calitate de persoana îndreptatita, conform disp. art. 3, alin 1, lit.c, din L.10/2001, în baza urmatoarelor acte doveditoare:

Imobilul solicitat a fost proprietatea bunicului sau Paul Smarandescu dobindit prin cumparare astfel: teren Ïn suprafata totala de 8700 m.p. format din: lot 161 in suprafata de 700 m.p., lot 162 in suprafata de 930 m.p., si lot 160 in suprafata de 720 m.p. prin contract de vinzare cumparare autentificat sub nr. 8155/1927, lot 36 in suprafata de 1300 m.p. contract autentificat sub nr. 8721/1919, lot f.n. in suprafata de 3730 m.p., contract autentificat sub nr. 19689/1921, lot 137 in suprafata de 1320 m.p. contract autentificat sub nr, 15597/1914, iar construcia a fost edificata in baza Autorizatiei de Construire (Permisiune) nr. 1609/1922, eliberata de Primaria orasului Sinaia.

Trecerea în proprietatea statului s-a facut prin aplicarea Decretului 111/1951, SC nr. 776/1954, data de Tb. Popular al Raionului Sinaia, si conform Deciziei nr. 69/1956, de punere în aplicare a acestei sentinte, rezulta ca în proprietatea statului a fost preluata constructia împreuna cu un teren în suprafata de 600 m.p.

Notificatorul îsi dovedeste calitatea prin urmatoarele documente: CM nr. 80/2005, nr. 47/1998, 48/1998, certificate de stare civila;

Imobilul face obiectul art. 2 din L.10/2001, fiind trecut fara titlu în proprietatea statului;

Din documentele existente in arhiva Primariei Sinaia, rezulta ca imobilul constructie - Vila Vinatori - fosta proprietate Paul Smarandescu si Savulescu, impreuna eu un teren in suprafata totala de 3745,94 m.p. format din loturi ce au apartinut celor doi proprietari(din care 2435,94 m.p.- apartin proprietatii Smarandescu (terenul nr. 1 pe planul de situatie); proprietatea Savulescu fiind conform actului de vinzare cumparare de 1310 m.p. (terenul nr. 2 pe planul de situatie)), a fost inclusa in patrimoniul SC MONTANA SA, iar pentru teren s-a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate in baza HGR 834/1991, séria M 08, nr. 0271/1995, émis de Ministerul Turismului, Ordin nr. 154/1991, deci nu se mai afla in administrarea Primariei Sinaia, dosarul de notificare privind acest imobil fiind trimis spre solutionare unitatii detinatoare.

Din planul de situatie întocmit de compartimentul de cadastru din cadrul Primariei Sinaia, care face parte intégrante din prezenta dispozitie rezulta ca y terenul ramas liber este situat în Sinaia, str. Costilei nr. 21-25, are suprata de 5343 m.p., se afla în administrarea Primariei Sinaia si poate fi restituit în natura, restul terenului în suprafata de 921,06 m.p. pîna la concurenta suprafetei de 6264,06 m.p. fiind afectata de utilitati. Avand în vedere referatul comisiei interne prin care se propune restituirea în natura a terenului descris mai sus, aflat în administrarea noastra cu instituirea obligatiei pentru dobinditor de a pastra si mentine cursul piriului existent pe acest teren si atribuirea de masuri reparatorii pentru ternul în suprafata de 921,06 m.p. ce nu se mai poate restitui în natura;

In conformitate eu dispozitiile art. l, 7, 9, 21 si 25 din L.10/2001, modificata, completata...

In temeiul art. 68 alin. 2 si art. 71 din Legea 215/2001, privind administratif publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;


PRIMARUL ORASULUI SINAIA DISPUNE:

Art.1 Se restituie în exclusivitate in natura notificatorului...,imobilul compus din teren în suprafata de 5343 m.p. situat în Sinaia, str. Costilei nr. 21-25, judetul Prahova, identificat prin planul de situatie
intocmit de compartimentul de cadastru din cadrui Primariei Sinaia, ce face parte integranta din prezenta dispozitie, dimensiunile si vecinatatile fiind cele din acest plan. (terenul nr. 3 pe planul de situatie)

_______________________________________________________________________
Pentru cititorii nostri de limbà francezà, publicam mai jos traducerea oficiala a Dispozitizi Primarului Orasului Sinaia:

DISPOSITION N° 845 du 21.08.2007 du MAIRIE DE LA VILLE DE SINAIA (extraits)

Concernant la solution du dossier constitué à partir de la Notification n° 536/2001, par laquelle GHIULAMILA ALEXANDRE… sollicite la rétrocession en nature d’un immeuble composé du terrain et bâtiments, situé à Sinaia, str. Theodor Amann n° 19, département Prahova

Vu la notification n° 536/2001 enregistrée à la Mairie de la ville de Sinaia le 13-08-2001…

Après l’étude des actes déposés dans le dossier interne n° 6230/2001, afférent à la notification, nous  avons constaté comme suit :

Le demandeur a la qualité d’ayant droit, confère les dispositions de l’article 3 alinéa 1, lettre c, de la Loi 10/2001, confère les actes justificatifs suivants :

- L’immeuble sollicité a été la propriété de son grand-père Paul Smarandescu, obtenu par acquisition comme suit : terrain d’une superficie totale de 8700 m2 composé de : lot 161 d’une superficie de 700 m2 ; lot 162 d’une superficie de 930 m2, et lot 160 d’une superficie de 720 m2 par contrat de vente authentifié sous le numéro 8155/1927, lot 36 d’une superficie de 1300 m2 contrat authentifié sous le numéro 8721/1919, lot sans numéro d’une superficie de 3730 m2 , contrat authentifié sous le numéro 19689/1921, lot 137 d’une superficie de 1320 m2 contrat authentifié numéro 15597/1914, et la construction a été édifiée selon l’Autorisation de construire (Permis) n° 1609/1922, délivrée par la Mairie de la ville de Sinaia.

- Le transfert dans la propriété de l’Etat a été fait par l’application du Décret 111/1951, SC n° 776/1954, donné par le Tribunal Populaire du Raion Sinaia, et conformément à la Décision n° 69/1956, de mise en application de cette sentence, résulte que l’Etat a prit le bâtiment avec un terrain d’une superficie de 600 m2.

Le Demandeur justifie sa qualité par les documents suivants : CM n° 80/2005, n° 47/1998, 48/1998, certificats de l’état civil ;

-  L’immeuble fait l’objet de l’art. 2 de la Loi 10/2001, étant transféré sans titre dans la propriété de l’Etat ;

- Des documents existants dans les archives de la Mairie de Sinaia, il  résulte que l’immeuble construit – la Villa Vinatori – ancienne propriété Paul Smarandescu et Savulescu, avec un terrain d’une superficie totale de 3745,94 m2 constitué de lots qui ont appartenu aux deux propriétaires (dont 2435,94 m2 appartiennent à la propriété Smarandescu ; la propriété Savulescu étant, selon l’acte de vente, de 1310 m2), a été inclus dans le patrimoine de la SC MONTANA SA, et pour le terrain a été obtenu le certificat d’attestation de droit de propriété selon HGR 834/1991, série M 08, n° 0271/1995, émis par le Ministère du Tourisme, l’Ordre n° 154/1991, donc il n’est plus sous l’administration de la Mairie de Sinaia, le dossier de notification concernant cet immeuble étant envoyé pour slution à l’unité détentrice ;

- Du plan de situation élaboré par le service de cadastre de la Mairie de Sinaia, qui constitue partie intégrante de la présente disposition, résulte que le terrain resté libre est situé à Sinaia, str Costilei n° 21-25, il a une superficie de 5343 m2, est sous l’administration de la Mairie de la ville de Sinaia et peut être restitué en nature, le reste du terrain d’une superficie de 921,06 m2 jusqu’à la concurrence de la superficie de 6264,06 m2 étant affecté par des utilités.

- Vu le rapport de la commission interne, qui propose la restitution en nature dudit terrain, situé sous notre administration avec l’obligation de l’acquéreur de garder et maintenir le cours du ruisseau existant sur ce terrain et l’attribution des mesures réparatrices pour le terrain d’une superficie de 921,06 m2 qui ne peut plus être restitué en nature…

LA MAIRIE DE LA VILLE DE SINAIA DISPOSE :

Art. 1. – L’immeuble composé d’un terrain d’une superficie de 5343 m2 situé à Sinaia, str. Costilei n° 21-25, département Prahova, identifié par le plan de situation élaboré par le service de cadastre de la Mairie de Sinaia, qui fait partie intégrante de la présente disposition, ayant les dimensions et le voisinage présentés dans ce plan, est restitué en exclusivité en nature au demandeur

________________________________________________________________
Fara nici o veste de la unitatea detinatoare, ONT CARPATI S.A., depesa urmatoare a plecat spre Bucuresti:

AG/Emmanuel CRIVAT

SINAIA/SMARANDESCU  LR/AR

O.N.T. CARPATI

Domnului Director General

Paris, 01 iulie 2008

Stimate domnule Director General,

Din toamna anului trecut, de când Primària din Sinaia mi-a raspuns favorabil la notificarea mea privind Vila Vânàtori din strada Theodor Amann nr. 19, transmitându-va dosarul pentru solutionare, nu am nici o veste de la firma dumneavoastra.

Este de notorietate publicà la Sinaia cà Vila Vânatori, opera si casa bunicului meu, arhitectul Paul Smàràndescu, màrturia unei arhitecturi româneasti de calitate, este revendicat de mine, unic mostenitor, conform disp. Art. 3, alin. 1, lit. c, din L10/2001, în baza actelor doveditoare înscrise în Dispozitia 845/21.08.2007 a Primàriei Orasului Sinaia.

Pentru buna forma, va trimit o copie a acestei decizii, în care este scris cà: «dosarul de notificare privind acest imobil» a fost «trimis spre solutionare unitatii detinàtoare», adicà O.N.T. CARPATI, filiala SC MONTANA SA ;

În consecintà, va multumesc în avans, dacà puteti proceda la retrocedarea ei imediata, mai ales ca starea actuala a constructiei este dezastruasa ; as vrea sa incep cat mai repede restaurarea ei in memoria bunicului meu Paul Smarandescu, unul dintre arhitectii români cei mai remarcabili din prima jumatate a secolului 20.

Nu cred cà O.N.T. CARPATI ar putea avea vre-un interes tàràgànând lucrurile spre a làsa în paraginà o piesà asa de frumoasà a patrimoniul cultural national.

Agreati, domnule Director General, expresia sentimentelor mele cele mai înalte.

Arh. Alexandre GHIULAMILA
 

Copie a acestei scrisori :

Primarului Orasului Sinaia

Alaturat : fotografia placii memoriale şi copie a dispozitiei 845 din 21 august 2007 (Sinaia)

___________________________________________________________________
Scrisoarea noastra a obtinut, o luna mai târziu, raspunsul urmator:

S.C. ONT CARPATI S.A. n° 1/138, din 06.08.2008

In atentia domnului Ghiulamila Alexandre
 

Stimate Domn,

Subscrisa S.C. ONT CARPATI S.A. cu sediul în Bucuresti, B-dul G-ral Gh. Magheru nr. 7, parter G1-G2, mezanin M6-M48, sector 1, inregistrata la Ofïciul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/18/1990, avand cod unic de înregistrare RO 1571480, reprezentat légal de Director General Michalis Neofytou,

Avand in vedere adresa dumneavoastra din 01.07.2008 primita de noi la data de 10.07.2008, prin care ne solicitati sa raspundem unei notificari prin care ati solicitat în temeiul legii nr. 10/2001 restituirea în natura a imobilului Vila Vinatori ce a apartinut autorlui dumneavoastra Paul Smarandescu.

Va informam ca pana la data primirii adresei mai sus mentionate din data 01.07.2008 nu am avut cunostinta de existenta notificarii Dumneavoastra. Pana în prezent Primaria Sinaia nu ne-a comunicat dosarul de notificare asa cum în mod nereavarat va informat.

Dupa primirea adresei din 01.07.2008, am solicitat Primariei Sinaia sa ne comunice notificarea si actele prin care va sustineti cererea spre a le putea analiza.

Dupa ce acestea ne vor fi transmise, Consiliul de Administratie al societatii va emite decizia/dispozitia motivata dupa caz.

Primiti, va rog consideratia mea.

Michalis Neofytou, Director General

_________________________________
Iar pentru cititorii nostri de limba franceza, traducerea oficiala a acestui raspuns de la ONT CARPATI, CARE AFIRMA NEGRU PE ALB (subliniat în rosu în textul nostru) ca pâna în 10.07.2008, NU AU AVUT CUNOSTINTA DE EXISTENTA NOTIFICARII nr. 536/2001:

S.C. ONT CARPATI S.A.

Blvd G-ral Magheru No. 7. Cam. G1-G2., M6-M48

70165 – Bucarest, 1er arrondissement, ROUMANIE

Tél. (004 021) 314 51 60, 314 19 22, 315 84 41, 312 25 13

Fax (004 021) 312 09 15, 312 25 94, 314 40 58

E-mail/ office@ont.ro  Web : www.ont.ro

[tampon rectangulaire : S.C. ONT CARPATI S.A. BUCAREST, Cabinet du Directeur Général, n° 1/138, Date 06.08.2008]

A l’attention de monsieur Ghiulamila Alexandre 

Monsieur,

Nous, soussignés S.C. ONT CARPATI S.A., dont le siège est à Bucarest 1er arrondissement, Boulevard Général Magheru n° 7, rez-de-chaussée G1-G2, mezzanine M6-M48, enregistrée à l’Office du Registre du Commerce de Bucarest sous le numéro J40/18/1990, ayant le code unique d’enregistrement RO 1571480, prise en la personne de son représentant légal, M. Michalis Neofytou, Directeur Général,

Suite à votre lettre du 01.07.2008 reçue par nos services le 10.07.2008, par laquelle vous nous demandez de répondre à une notification dans laquelle vous avez sollicité, conformément à la loi n° 10/2001, la rétrocession en nature de l’immeuble Vila Vinatori qui a appartenu à votre auteur Paul Smarandescu,

Nous vous informons que jusqu’au jour de la réception de ladite lettre datée 01.07.2008 nous n’avons pas eu connaissance de l’existence de votre notification. Jusqu’à ce jour, la Mairie de la ville de Sinaia nous n’a pas communiqué le dossier de notification, contrairement aux informations fournis.

Après la réception de la lettre du 01.07.2008, nous avons sollicité la Mairie de Sinaia de nous communiquer la notification et les actes par lesquels vous soutenez votre requête, en vue de les analyser.

Après la transmission desdits documents, le Conseil d’Administration de la société va emmètre sa décision/disposition motivée selon le cas.

Veuillez agréer notre considération distinguée.

Michalis Neofytou

Directeur Général

[signature indéchiffrable]

[Tampon rond : SOCIETE COMMERCIALE O.N.T. CARPATI S.A. 1 BUCAREST]

________________________________________________________________

S.C. O.N.T. CARPATI S.A.

Director General Michalis NEOFYTOU

AG/Emmanuel CRIVAT / SINAIA/SMARANDESCU/12.8.08  LR/AR

Ref. dvs. : Cabinet Dir. General nr. 1/138 din 06.08.2008

Paris, 12 august 2008

 

Stimate domnule Director General, 

Am primit astàzi 12.08.2008 scrisoarea dumneavoastrà privind notificarea pentru restituirea în naturà a imobilului Vila Vânàtori din Sinaia.

 

Am notat cà ati solicitat Primariei Sinaia dosarul de notificare, pe care ar fi trebuit sà vi-l transmità, asa cum reiese din Dispozitia 845/21.08.2007 (pagina 1, jos). 

La rândul meu o sa fac cele necesare pentru a completa aceste informatii cu documente complementare, cum ar fi fotografia placii memoriale pusa pe edificiu de Monumentele Istorice, pe care am anexat-o la scrisoarea mea precedentà :

VILA ACEASTA DIN SINAIA A FOST CONSTRUITA IN 1915 DUPA PLANURILE ARHITECTULUI PAUL SMARANDESCU PROPRIETARUL EI – DEVASTATA DE NEMTI IN 1916 A FOST REFACUTA IN 1919

Având în vedere cà pregatesc proiectul de restaurare, sunt pe cale sà reunesc toate informatiile necesare acestui studiu. Astazi va trimit o carte postala din 1937 reprezentând edificiul vàzut de la stradà (la vremea aceea str. Principele Nicolae) tipàrità de bunicul meu; carte postalà trimisà de bunica mea dupa mama, Elisabeta Smàràndescu, bunicii mele dupà tata Monica Ghiulamila la Hotelul Societatii din Càlimànesti.
În dosarul pe care îl prepar veti gàsi si alte elemente în afara actelor de proprietete, documentelor de stare civilà si certificatelor de mostenitor; arhitectul are si privilegiul proprietàtii intelectuale a operei sale.

Nepotul arhitectului Paul Smarandescu, care este si el arhitect, asa cum a fost si tatal lui Dimitri Ghiulamila, are o datorie morala sà vegheze asupra operei autorului lui.

Consiliul de Administratie al ONT CARPATI va dispune de un dosar bine construit.

Primiti, domnule Michalis NEOFYTOU, expresia sentimentelor mele cele mai distinse.

Arh. Alexandre GHIULAMILA

 

P.S. Mi-ar face placere sà và pot asocia la activitatea mea în favoarea dezvoltarii durabile a orasului Sinaia si punerii în valuare a monumentelor istorice si turismului.
 

Alaturat : fotografia carte postalà din 1937 cu «Villa Smàràndescu Sinaia»
_______________________________________________________
In ceea ce priveste terenul nr. 2 pe planul de situatie:

Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României

Fişă dosar

Număr dosar: 3929/1/2007

Data: 17.04.2007

Materie juridică: Civil

Obiect: legea 10/2001

Stadiu procesual: Recurs

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI: Intimat, Chemat în garanţie

SC ONT CARPAŢI SA : Intimat, Pârât

TIMOFTE PATRICHE VALENTIN GEORGE : Recurent, Reclamant

14.03.2008

Decizie nr.1730:

Admite recursul. Modifică decizia în sensul că admite apelul reclamantului. Schimbă în parte sentinţa în sensul că admite contestaţia împotriva deciziei din 20 martie 2002 emisă de SC ONT Carpaţi SA. Anulează decizia şi dispune restituirea în natură către reclamant a imobilului situat în Sinaia, str. Th. Aman nr.19, jud. Prahova, compus din teren în suprafaţă de 1310 mp şi 1/2 din construcţie. Menţine dispoziţiile de respingere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei. Trimite spre rejudecare la Tribunalul Bucureşti cererea de chemare în garanţie.

________________________________________________________________

 

Tribunalul Bucuresti

Număr unic dosar : 40275/3/2008

Înregistrat în data de: 28 Octombrie 2008

Obiectul cauzei: pretenţii - rejudecare cerere chemare în garanţie în dos. 3440/2002

Materia juridică: Civil

Stadiu procesual: Fond

PĂRŢI:

1. TIMOFTE PATRICHE VALENTIN GEORGE - Reclamant
2. SC ONT CARPAŢI SA - Pârât
3. AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI - Chemat în garanţie

TERMENE DE JUDECATĂ:

1. 12 Decembrie 2008 Încheiere  scoate cauza de pe rol si o inainteaza sectiei a vi-a

 ___________________________________________

Dupa atata amar de vreme fara nici o întretinere... câteva reparatii facute de proprietarul de drept (atât pe Vila Smàràndescu cât si pe partea Sàvulescu)... am putea spune fara nici un drept, decât acela moral de a nu lasa casa sa fie distrusa de vreme, prin atitudinea iresponsabilà a detinàtorului actual...

2009 12 09 0488 SMARANDESCU 2009 12 09 0489 SMARANDESCU 2009 12 09 0490 SAVULESCU 2009 12 09 0492 SAVULESCU 2009 12 09 0491 SMARANDESCU 2009 12 09 0497 SAVULESCU
2009 12 09 0499 SMARANDESCU 2009 12 09 0500 SMARANDESCU 2009 12 09 0495 SAVULESCU 2009 12 09 0496 SAVULESCU 2009 12 09 0502 SMARANDESCU 2009 12 09 0508 SMARANDESCU
___________________________________________________________________________________________

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. ONT Carpati S.A. din 30.05.2009:
 
Punctul 10. DIVERSE:
- Informarea actionarilor asupra aspectelor legale si litigioase referitoare la Vila Vânatori - Sinaia. (terenurile 1 si 2 în Planul de Situatie)

RAPORT ANUAL SC ONT CARPATI DIN 25.05.2009 
(
sursa: BURSA DE VALORI BUCURESTI)
___________________________________
TRIBUNALUL BUCURESTI

Număr unic dosar (Număr anterior): 33035/3/2009 

Înregistrat în data de: 11 August 2009

Obiectul cauzei: revendicare imobiliară

Materia juridică: Civil

Stadiu procesual: Fond

PĂRŢI:

1. GHIULAMILA ALEXANDRE - Reclamant
2. S. C. ONT CARPAŢI S.A. - Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:

1. 12 Mai 2010: Amânat (vezi mai jos)

2.  14 Aprilie 2010: Amânat PENTRU CA RECLAMANTA SĂ PRECIZEZE CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ.

3.  20 Ianuarie 2010

4. 30 Septembrie 2009

____________________

PĂRŢI:

1. GHIULAMILA ALEXANDRE - Reclamant

2. S. C. ONT CARPAŢI S.A. - Pârât

3. AUTORITATE PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI - Pârât

TERMENE DE JUDECATĂ:

03 Noembrie 2010 Soluţionare  adm. cer.;adm. exc. lipsei calit. pr. pasive a paratie AVAS pe capat. de cer. priv. restit. in nat. a imob. in litigiu; resp. ca neintem. exc. nulit. si inadmisib. cer. de ch. in garantie invoc. de parata AVAS; disjunge solut. pe fond a cer. de ch. in garantie form. de parat ONT; cu ap. in 15 zile de la com.

27 Octombrie 2010    Amânat am. la 3.11.2010

 20 Octombrie 2010    Amânat  am. la 27.10.2010

22 Septembrie 2010  Amânat   PENTRU A SE LUA CUNOŞTINŢĂ DE ÎNTÂMPINARE

 9 Iunie 2010Amânat

 12 Mai 2010Amânat  dispune introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a A.V.A.S., urmând a se cita cu copie cerere precizatoare şi înscrisurile ataşate acesteia, precum şi pentru a se comunica pârâtei SC ONT CARPAŢI SA cererea precizatoare, formulată de reclamant, urmează a amâna cauza,

___________________________________

Curtea de appel BUCUREŞTI

Informaţii detaliate despre dosar

Număr unic dosar: 33035/3/2009 (359/2011)

Înregistrat în data de: 22.02.2011

Obiect dosar: revendicare imobiliară

Materia juridică: Civil

Stadiu procesual: Apel

Părţi:

SC ONT CARPAŢI SA : Apelant
GHIULAMILA ALEXANDRE : Intimat
AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI : Intimat

TERMENE DE JUDECATÃ: 14/04/2011, ora 9

Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

Complet de judecată: S3-Completul nr.6 Apel(joi)

 14/04/2011 Amână cauza

Solutie: pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare

TERMENE DE JUDECATÃ: 26/05/2011

 

Solutie

Amână pronunţarea cauzei la 2.06.2011. ID/MCHIVU

TERMENE DE JUDECATÃ: 02/06/2011

Solutie:

Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. ID/MC 

Curtea de apelBUCUREŞTI

BUCUREŞTI

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar
   
Numãr unic dosar: 
(Numãr în format vechi)
33035/3/2009 (359/2011)
Înregistrat în data de: 22.02.2011
Obiect dosar: revendicare imobiliară
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Apel
Părţi: bullet2.gifSC ONT CARPAŢI SA - LA SCA "REFF ŞI ASOCIAŢII" : Apelant
bullet2.gifGHIULAMILA ALEXANDRE - la Cab.Av. Tatiana Rădulescu : Intimat
bullet2.gifAUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI : Intimat
CĂI DE ATAC:  
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 19/07/2011 SC ONT CARPAŢI SA - LA SCA "REFF ŞI ASOCIAŢII"
Pagina 1
   
TERMENE DE JUDECATÃ:  
Datadescsort.gif Detalii
14/04/2011 Amână cauza
Solutie: pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinare
26/05/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea cauzei la 2.06.2011. ID/MCHIVU.
02/06/2011 Nefondat
Solutie: Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.ID/MC.
Pagina 1
   

Ultima actualizare: 19.07.2011


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Fişă dosar
Număr dosar: 33035/3/2009
Data: 26.07.2011
Materie juridică: Civil
Obiect: revendicare imobiliară
Stadiu procesual: Recurs

 

Părţi
1. AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI Intimat, Pârât - Chemat în garanţie
2. GHIULAMILA ALEXANDRE Intimat, Reclamant
3. SC ONT CARPAŢI SA Recurent, PârâtTermene de judecată
Nr. Data Soluţie Detalii
1. 15.06.2012 - -

Partager cet article

Repost 0
Published by ImmoD - dans URBANISM
commenter cet article

commentaires

lizier 08/02/2010 23:24


 

Bonjour,


Je me présente je suis graphiste freelance actuellement à Montréal je suis venu sur votre blog via l'annuaire d'over-blog. Seriez vous intéressé par mes services pour la création de bannières ou
autres...


Je vous invite à découvrir ce que je fais sur mon blog, http://www.nicolaslizier.com/


A partir du 12 il y aura des réalisations en lien avec les Olympiques + un design pour les Jeux.


Je vous souhaite une bonne continuation sur votre site.


A bientôt


Nicolas graphiste à QuébecVanatori 09/02/2010 06:52


Merci Nicolas,
mes coordonnées sur:
www.immod.org
 


CENTENARUL PAUL SMARANDESCU

Începând cu anul acesta si pânà în 2045, vom sarbatori Centenarul unui imobil construit de Paul Smàràndescu în fiecare an,
ba chiar doua sau trei imobile centenare pe an.
Centenarul Vilei Vânàtori este în 2015, mai ràmâne 1 an ca sà îi dàm infàtisarea pe care ne-a lasat-o arhitectul ei.